Yap Energy

Program „Czyste Powietrze”: Co warto wiedzieć?

Program „Czyste Powietrze” jest programem ogólnopolskim, którego celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza poprzez dopłaty do wymiany starych pieców i kotłów grzewczych oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Wniosek o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” można złożyć przez Internet lub osobiście w urzędzie. Zanim złożysz wniosek sprawdź, do kogo jest skierowany program i jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać pomoc.

W obliczu rosnących wyzwań związanych z jakością powietrza, które dotykają nie tylko Polskę, ale cały świat, Program Czyste Powietrze jawi się jako istotny krok w kierunku poprawy środowiska naturalnego. Ten innowacyjny program, uruchomiony przez polski rząd, ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. W dobie narastających problemów ekologicznych i klimatycznych, Program Czyste Powietrze staje się nie tylko inicjatywą ekologiczną, ale również społeczną, otwierającą drogę do zdrowszego życia dla przyszłych pokoleń.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa, która została uruchomiona w Polsce jako odpowiedź na rosnące problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Jest to projekt skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którego głównym celem jest redukcja emisji szkodliwych gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Program ten stanowi istotny element strategii ekologicznej kraju, mając na uwadze nie tylko ochronę środowiska, ale również zdrowie i dobrostan obywateli.

W ramach Programu Czyste Powietrze, beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na różnorodne działania, takie jak wymiana starych kotłów na paliwo stałe, instalacja nowoczesnych systemów ogrzewania, termomodernizacja budynków, czy montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak panele fotowoltaiczne. Program ten jest nie tylko szansą na zmniejszenie rachunków za energię, ale przede wszystkim na znaczące ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Kluczowe cele i założenia programu Czyste Powietrze

Głównym celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Realizacja tego celu ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, zmniejszając ryzyko chorób wynikających z zanieczyszczenia powietrza, takich jak astma czy choroby sercowo-naczyniowe.

Program zakłada, że poprzez finansowe wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją i wymianą nieefektywnych źródeł ciepła, możliwe będzie znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Działania te mają również na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, co przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania domów oraz ograniczenie zużycia energii.

Program Czyste Powietrze jest więc nie tylko inwestycją w środowisko, ale również w przyszłość energetyczną Polski, stawiając na zrównoważony rozwój i nowoczesne technologie w dziedzinie ogrzewania i izolacji budynków.

Wsparcie finansowe z programu „Czyste Powietrze”

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest walka ze smogiem. Jakość powietrza, którym oddychamy możemy poprawić na kilka sposobów. Dlatego też wsparcie finansowe nie ogranicza się wyłącznie do wymiany starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła. Beneficjenci mogą uzyskać fundusze także na: 

 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Co ważne, i co odróżnia program „Czyste Powietrze” od innych programów rządowych to możliwość uzyskania wsparcia jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. De facto, wsparcie możesz otrzymać na projekt już zakończony, projekt będący w trakcie realizacji oraz projekt planowany. Należy przy tym pamiętać, że rozliczeniu podlegają wyłącznie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Program zakłada również obostrzenia dotyczące zakończenia projektów dofinansowywanych w trakcie realizacji i przed jej rozpoczęciem. Część pierwsza i druga programu priorytetowego daje beneficjentom na skończenie projektu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Część trzecia maksymalnie 36 miesięcy.

Jakie działania obejmuje dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze oferuje szeroki zakres działań, które mogą być dofinansowane, aby wspierać właścicieli domów jednorodzinnych w poprawie efektywności energetycznej ich nieruchomości oraz w redukcji emisji szkodliwych substancji. Do najważniejszych działań kwalifikujących się do wsparcia finansowego należą:

 • Wymiana starych systemów ogrzewania: Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, takie jak kotły gazowe, pompy ciepła czy systemy ogrzewania na biomasę.
 • Termomodernizacja budynków: W ramach programu można uzyskać wsparcie na prace związane z izolacją termiczną budynków, w tym ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii: Program wspiera również montaż systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne.
 • Modernizacja instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych: Dofinansowanie może być również przeznaczone na modernizację istniejących instalacji, co przyczynia się do zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” jest skierowane do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowym kryterium dla beneficjentów jest kryterium dochodowe, zgodnie z którym wnioskodawcy mogą się ubiegać o: 

 • podstawowe dofinansowanie,
 • podwyższone dofinansowanie,
 • najwyższy poziom dofinansowania.

 W ramach kryterium dochodowego autorzy programu wskazują, że osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są: 

 • osoby, których roczne zarobki nie przekraczają 100 000 złotych (podstawowe dofinansowanie),
 • osoby, których miesięczne łączne zarobki nie przekraczają 1564 zł (w przypadku wspólnego mieszkania i wzajemnego utrzymywania się z innymi osobami w gospodarstwie domowym) lub 2189 zł (w przypadku osób zamieszkujących w pojedynkę) oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i których przychód nie jest większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (podwyższone dofinansowanie).
 • osoby, których miesięczne łączne zarobki nie przekraczają 900 zł (w przypadku wspólnego mieszkania i wzajemnego utrzymywania się z innymi osobami w gospodarstwie domowym) lub 1260 zł (w przypadku osób zamieszkujących w pojedynkę) oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i których przychód nie jest większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę, a także osoby z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (najwyższy poziom dofinansowania).

Proces aplikacyjny programu – krok po kroku

Aby skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Program Czyste Powietrze, konieczne jest przejście przez szczegółowy proces aplikacyjny. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, aby złożyć wniosek o dofinansowanie:

 1. Sprawdzenie kwalifikowalności: Pierwszym krokiem jest upewnienie się, czy spełniasz kryteria kwalifikacyjne programu. Należy zweryfikować, czy Twój dochód oraz status prawny nieruchomości pozwalają na ubieganie się o wsparcie.
 2. Przygotowanie dokumentacji: Następnie należy przygotować niezbędną dokumentację, która może obejmować zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające własność nieruchomości, a także plany i kosztorysy przewidywanych prac modernizacyjnych.
 3. Wybór sposobu złożenia wniosku: Wnioski o dofinansowanie można składać na kilka sposobów, w tym elektronicznie przez portal gov.pl (wymagany profil zaufany), przez Portal Beneficjenta dostępny na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub w formie papierowej bezpośrednio w odpowiednim WFOŚiGW.
 4. Wypełnienie wniosku: Należy dokładnie wypełnić wniosek, podając wszystkie wymagane informacje i dołączając niezbędne dokumenty. Ważne jest, aby wszystkie dane były aktualne i prawidłowe.
 5. Złożenie wniosku: Po przygotowaniu i wypełnieniu wniosku, należy go złożyć wybranym sposobem. W przypadku składania wniosku elektronicznie, proces jest szybszy i wygodniejszy, ale wymaga posiadania profilu zaufanego.
 6. Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, pozostaje oczekiwanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od obciążenia danego funduszu oraz kompletności złożonych dokumentów.
 7. Realizacja projektu: Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, można przystąpić do realizacji zaplanowanych prac. Ważne jest, aby przestrzegać terminów i wytycznych określonych w umowie o dofinansowanie.
 8. Rozliczenie dofinansowania: Po zakończeniu prac, należy dokonać rozliczenia dofinansowania, przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie prac zgodnie z planem i umową.